“ အနက်ဆုံးသောတွင်း” ထဲမှအချိန်ကုန်ဆုံးသောအမြင့်ဆုံးကိုးကားချက်များ