ဂျပန်ရှိ Animator အသစ်များသည် Anime စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၇၀ + ရရှိရန်မျှော်လင့်ရသည်