သင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်“ ဘဝအပိုင်းအစ” ၏အန္တိမစာရင်း